Områdefornyelse

I forbindelse med arbejdet med områdefornyelsen er der oprettet følgende arbejdsgrupper:

Ørhageområdet: 

Erik Odder: eodder@gmail.com
Peter Sand Mortensen: psm@klemer.dk
Tina Bach: tfb@thisted.dk

Vangvej og Vangsåvej:

Henning Vognstrup: henning@vognstrup.dk
Jens Bjerre: rsbjbjerre@gmail.com

Ny Foreningsvej (langs Klitmøller Å):

Henning Vognstrup: henning@vognstrup.dk
Torben Sand Christensen: tsc.hbh@post.tele.dk
Ove Holler: oth@altiboxmail.dk
Joachim Jahns: klitmoelbo@hotmail.com
Claudia Werner:
Tage Grønkær: tageg@mail.tele.dk
Poul E. Pedersen: poulsnedker@gmail.com
Poul Erik Ravnborg: peravnborg@gmail.com
Poul-Erik Thomsen: pe.thomsen@mail.dk
Torben Sand Christensen: tsc.hbh@post.tele.dk
Tage Stephansen: tast@outlook.dk
Troels Schwartz: troels@superschwarz.dk
Claus Jokumsen: cjo@vuctm.dk
Tommy Røsholt: rosholt@gmail.com

Helhedsplan Klitmøller 2026

For DOWNLOAD af Helhedsplan Klitmøller 2026 – KLIK HER (124 mb)

For DOWNLOAD af kommentarer Helhedsplan Klitmøller 2026 – KLIK HER (5 mb)

Du kan også “bladre” online i dokumenterne.

Online version er Helhedsplan Klitmøller 2026 – KLIK HER

Online version af kommentarer til Helhedsplan Klitmøller 2026 – KLIK HER

Vejledning

Issuu-vejledning

Væsentlige datoer: 

2/9/2015, kl. 19.00: Borgermøde (information og ønsker til byen) på Klitmøller Friskole

2/9/2015 – 10/9/2015: Åbent vindue – Ønsker til byen (skriv til: helhedsplanklitmoller@gmail.com)

19/10/2015 – 9/11/2015: Vision i høring

18/11/2015, kl. 19.00: Borgermøde (det geografiske Klitmøller) på Klitmøller Friskole

1/12/2015 – 23/12/2015: Helhedsplan version 1 i høring (skriv til: helhedsplanklitmoller@gmail.com)

Væsentlige dokumenter: 

Download 1. version af Helhedsplan Klitmøller

Download vision & indsatsområder

Læsevejledning: Visionen for Klitmøller er blevet til på baggrund af fire fokusgruppe-interviews. Det er blevet til i alt over 10 timers samtale – med 30 repræsentanter fra Klitmøller. Det drejer sig om folk, der bor i byen og folk, der kommer udfra. I kølvandet på denne proces er vi i arbejdsgruppen enedes om et bud på byens DNA med tilhørende grundfortælling. Med det afsæt er vi ligeledes enedes om et bud på en samlet vision for byen og efterfølgende et bud på en række overordnede indsatsområder i perioden 2016 – 2026.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at DNA’et, visionen og de overordnede indsatsområder intet siger om de konkrete projekter i byen. Kombinationen af de tre ting er en ledetråd, hvorunder vi kan formulere konkrete projekter, som gerne skal understøtte og arbejde til fordel for Klitmøller. På borgermødet d. 18/11 vil vi også præsentere bud på konkrete projekter i byen.

Har du kommentarer, er du velkommen til at skrive på helhedsplanklitmoller@gmail.com eller kontakte en af arbejdsgruppens medlemmer jf. nedenstående liste over medlemmer.

Øvrige dokumenter: 

Download kommentarer fra borgermødet d. 18/11 til version 0 af Helhedsplan Klitmøller

Download proces for udarbejdelse af Helhedsplan Klitmøller

Download temaer for workshop d. 2/9, 2015

Download referat fra workshop d. 2/9, 2015, se kort med forslag fra grupperne her.

Download kommissorium for arbejdsgruppen

Spørgsmål og svar:

Over de næste 5 måneder vil en lokal arbejdsgruppe i samarbejde med Thisted Kommune udarbejde en ny helhedsplan for Klitmøller. For at gøre det nemmere for dig at sætte dig ind i, hvad det betyder, har vi lavet en liste med spørgsmål og svar til arbejdet.

Arbejdsgruppe_Helhedsplan-Klitmoller

Hvem er initiativtager til helhedsplanen for Klitmøller?

Det er Klitmøller Borger- og Handelsstandsforening, der har taget initiativ til arbejdet med en helhedsplan for Klitmøller.

Hvorfor skal der laves en helhedsplan for Klitmøller?

Arbejdet er en unik mulighed for at forene vore ønsker til Klitmøller nu og i fremtiden. Med planen tilstræber vi, at Klitmøller bliver tænkt ind i en helhed og sammenhæng med de omkringliggende områder. Det skal ses i lyset af, at udviklingen i byen sker over længere tid, hvorfor det er vigtigt, at vi løbende har et samlet billede af, hvor det er, vi gerne vil hen. På den måde sikrer vi, at væsentlige initiativer i byen følger den retning, vi ønsker for byen. Planen skal også ses i lyset af, at vi som alle andre er og bliver en del af et større plan- og visionskompleks for Thisted Kommune, Region Nordjylland og for den sags skyld Danmark. Her er det også vigtigt, at vi ved, hvad vi vil med byen, og dermed også, hvordan konkrete initiativer i byen bedst muligt afstemmes med verden omkring os.

Hvad kommer en helhedsplan for Klitmøller til at indeholde?

Helhedsplanen kommer til at indeholde en vision for byen. Derudover fastlægger den på et overordnet niveau vej- og stistrukturer, grøn struktur samt udbygnings- og anvendelsesmuligheder for Klitmøller. Hvis den ændrer på kommuneplanens bestemmelser vedrørende anvendelse og udnyttelsesgrader, følges den op af et tillæg til kommuneplanen. Helhedsplanen bliver senere konkretiseret i én til flere lokalplaner, som muliggør anlæg, byggeri eller omdannelse af eksisterende byggeri. Planen kommer også til at indeholde en liste over forslag til konkrete projekter i byen, herunder mulige placeringer for disse projekter samt en prioritering af projekterne.

Hvem er med i arbejdsgruppen?

Følgende er med i arbejdsgruppen:

Klitmøller Borger- og Handelsstandsforening
Preben Holler (formand)
anniogpreben@gmail.com
+45 23 23 28 32

Karin Lynggaard
karinblynggaard@gmail.com
+45 23 35 05 42

Erhvervslivet i Klitmøller
Rasmus Fejerskov
klitmoller@westwind.dk
+45 22 41 56 54

Klitmøller Friskole & Klitmøller Fribørnehave
Martin Eigenbroth
martin.eigenbroth@gmail.com
+45 29 99 01 65

Klitmøller Lystfiskerforening
Peter Sand
psm@klemer.dk
+45 40 40 11 21

Klitmøller Varmeværk
Jens Bjerre
rsbjbjerre@gmail.com
+45 23 36 05 10

Klitmøller Spejderne
Jess Bøger
jessb@live.dk

Surfklubben NASA
Stian Eide
stian@coldhawaii.eu
+45 30 52 91 69

Vahineura Itchner
join@vanine.dk
+45 28 14 77 99

Friends of Cold Hawaii
Torben Juul
juul-olsen@outlook.com
+45 40 10 08 81

Thisted Kommune
Gerd Dam
gerd@thisted.dk
+45 99 17 22 51

Hvordan kan man få indflydelse eller blive hørt i processen?

Der er planlagt to åbne møder. Første møde er d. 2/9, kl. 19.00, på Klitmøller Friskole. Her vil processen for arbejdet blive fremlagt. Derudover er det løbende op til repræsentanterne fra organisationerne i arbejdsgruppen at sørge for, at det er tydeligt for organisationens medlemmer, at vedkommende er repræsentant og dermed tilgængelig for spørgsmål og input til arbejdet. Det er repræsentanternes ansvar at bære input til arbejdet ind i arbejdsgruppen.

Enhver borger i Klitmøller eller person med interesse i udviklingen af helhedsplanen kan til enhver tid henvende sig til formanden for arbejdsgruppen og komme med input til arbejdet. Det er formandens ansvar at bære input til arbejdet ind i arbejdsgruppen. Ved spørgsmål, som ikke umiddelbart kan besvares af gruppens øvrige medlemmer, henvises til formanden, som – hvis det er nødvendigt – i samarbejde med Thisted Kommune finder og formidler svar. Arbejdsgruppens formand er Preben Holler.

Hvad er baggrunden for det arbejde, der er sat i gang?

Allerede for fem år siden begyndte man i borgerforeningens bestyrelse at diskutere muligheden for at lave en helhedsplan for byen. I 2012 søgte man første gang om støtte til udarbejdelse af planen. Det lykkedes ikke. I 2013 nedsatte man en initiativgruppe, der igen uden held ansøgte om støtte til udarbejdelse af planen. Initiativgruppen har siden arbejdet med at finde en fornuftig model for igangsættelsen af arbejdet.

Foråret 2015 lykkedes det i samarbejde med Thisted Kommune at skabe en situation, som gjorde det muligt at starte arbejdet. På den baggrund er der nedsat en arbejdsgruppe til at forberede borgermøder og selve arbejdet med planen. Arbejdsgruppen er godkendt af Thisted Kommune. Rasmus Johnsen er tilknyttet til at hjælpe med processen og skrivearbejdet.