FAQ
Borgerforeningen svarer her på de oftest stillede spørgsmål, der bliver stillet i forbindelse med Helhedsplanen 2026:

Hvem er initiativtager til helhedsplanen for Klitmøller?
Det er Klitmøller Borger- og Handelsstandsforening, der har taget initiativ til arbejdet med en helhedsplan for Klitmøller.

Hvorfor skal der laves en helhedsplan for Klitmøller?
Arbejdet er en unik mulighed for, at forene vores ønsker til Klitmøller nu og i fremtiden. Med planen tilstræber vi, at Klitmøller bliver tænkt ind i en helhed og sammenhæng med de omkringliggende områder. Det skal ses i lyset af, at udviklingen i byen sker over længere tid, hvorfor det er vigtigt, at vi løbende har et samlet billede af, hvor det er, vi gerne vil hen. På den måde sikrer vi, at væsentlige initiativer i byen følger den retning, vi ønsker for byen. Planen skal også ses i lyset af, at vi som alle andre er og bliver en del af et større plan- og visionskompleks for Thisted Kommune, Region Nordjylland og for den sags skyld Danmark. Her er det også vigtigt, at vi ved, hvad vi vil med byen, og dermed også, hvordan konkrete initiativer i byen bedst muligt afstemmes med verden omkring os.

Hvad kommer en helhedsplan for Klitmøller til at indeholde?
Helhedsplanen kommer til at indeholde en vision for byen. Derudover fastlægger den på et overordnet niveau vej- og stistrukturer, grøn struktur samt udbygnings- og anvendelsesmuligheder for Klitmøller. Hvis den ændrer på kommuneplanens bestemmelser vedrørende anvendelse og udnyttelsesgrader, følges den op af et tillæg til kommuneplanen. Helhedsplanen bliver senere konkretiseret i én til flere lokalplaner, som muliggør anlæg, byggeri eller omdannelse af eksisterende byggeri. Planen kommer også til at indeholde en liste over forslag til konkrete projekter i byen, herunder mulige placeringer for disse projekter, samt en prioritering af projekterne.

Hvordan kan man få indflydelse eller blive hørt i processen?
Det er løbende op til repræsentanterne fra organisationerne i arbejdsgruppen, at sørge for at det er tydeligt for organisationens medlemmer, at vedkommende er repræsentant og dermed tilgængelig for spørgsmål og input til arbejdet. Det er repræsentanternes ansvar at bære input til arbejdet ind i arbejdsgruppen.

Enhver borger i Klitmøller eller person med interesse i udviklingen af helhedsplanen, kan henvende sig til formanden for arbejdsgruppen og komme med input til arbejdet. Det er formandens ansvar at bære input ind i arbejdsgruppen. Ved spørgsmål, som ikke umiddelbart kan besvares af gruppens øvrige medlemmer, henvises til formanden, som – hvis det er nødvendigt – i samarbejde med Thisted Kommune finder og formidler svar. Arbejdsgruppens formand er Preben Holler (navnet gøres til link til arbejdsgruppen).

Hvad er baggrunden for det arbejde, der er sat i gang?
Allerede for fem år siden begyndte man i borgerforeningens bestyrelse, at diskutere muligheden for at lave en helhedsplan for byen. I 2012 søgte man første gang om støtte til udarbejdelse af planen. Det lykkedes ikke. I 2013 nedsatte man en initiativgruppe, der igen uden held ansøgte om støtte til udarbejdelse af planen. Initiativgruppen har siden arbejdet med at finde en fornuftig model for igangsættelsen af arbejdet.

Foråret 2015 lykkedes det i samarbejde med Thisted Kommune at skabe en situation, som gjorde det muligt at starte arbejdet. På den baggrund er der nedsat en arbejdsgruppe til at forberede borgermøder og selve arbejdet med planen. Arbejdsgruppen er godkendt af Thisted Kommune.

Se mere i Facebook gruppen: Positiv dialog om Klitmøllers fremtid
https://www.facebook.com/groups/1645139975737910/